silver

o čom je projekt?

Hlavným zámerom projektu SILVER je vytvoriť a implementovať dištančné kombinované vzdelávanie, ktoré pomôže zdokonaleniu zručností a zamestnateľnosti ľudí s vekom vyšším ako 50 rokov. Našou misiou je podpora diskusie medzi relevantnými zainteresovanými osobami za účelom identifikácie prekážok seniorov v prístupe ku kvalifikácii a zamestnanosti a zvyšovať koncept celoživotného vzdelávania a striebornej ekonomiky v spoločnostiach a vzdelávacích organizáciách.
Primárnym cieľom je zlepšenie kvalifikácie a kompetencií ľudí nad 50 rokov veku prostredníctvom vytvoreného kombinovaného tréningu. Aby sme vytvorili vzdelávanie, ktoré vyhovuje požiadavkám cieľovej skupiny, zrealizujeme dotazníkový prieskum, zanalyzujeme výsledky prieskumu a budeme komunikovať s relevantnými zainteresovanými osobami a seniormi.
Veríme, že vytvorený vzdelávací program pomôže seniorom stať sa sebavedomejšími pri hľadaní práce a pri snahe o reintegráciu na trh práce.

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

tím

This is some text inside of a div block.

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link
3, rue de la Boucherie
31560 Nailloux
FRANCE

[email protected]
www.leno.fr

tel: +33 (0)5 62169858
fax: +33 (0)9 56973491
Leno Consulting je súkromná spoločnosť poskytujúca školenia pre dospelých. Bola založená v roku 2007. Špecializujeme sa na dištančné vzdelávanie pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie. V súčasnosti zamestnávame 6 ľudí na plný úväzok a spolupracujeme s viac ako 15 externými konzultantmi. Pôsobíme na dvoch miestach v rámci regiónu Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées na juhovýchode Francúzska. Naším cieľom je poskytovať školenia na vysokej úrovni, ktoré zodpovedajú potrebám našich klientov a potrebám trhu práce. Medzi našich zákazníkov patria: spoločnosti, zamestnanci, ale najmä nezamestnaní ľudia. Ponúkame takmer 200 školiacich tém ako napr.: udržateľný rozvoj, Eco-výroba, obnoviteľná energia a odpadové hospodárstvo, CAD softvér, Open Office, manažment sociálnych sietí, predaj, financie, komunikácia, cudzie jazyky, dištančné vzdelávanie, pedagogické materiály, e-obchodník, oblečenie a móda. Naša spoločnosť vyškolí približne 150 nezamestnaných ľudí ročne. V roku 2015 sa 75 % účastníkom našich školení podarilo zamestnať. Leno Consulting je členom FFP (Združenie profesionálov zaoberajúcich sa poskytovaním školení) v rámci oblasti Languedoc-Rousillon Midi-Pyrénées, ktoré reprezentuje súkromné organizácie vo Francúzsku.
Tiež realizujeme rôzne štúdie, analýzy a hodnotenia existujúcich nástrojov a možností dištančného vzdelávania pre súkromné a verejné organizácie, ako aj školy.
Prostredníctvom účasti na rôznych európskych programoch v spolupráci so zahraničnými spoločnosťami a asociáciami, sa stávame súčasťou medzinárodnej siete profesionálov zdieľajúcich príklady dobrej praxe.
Laurent, riaditeľ spoločnosti má na starosti projekty EÚ. Školeniu sa venuje už 19 rokov a viac ako 10 rokov riadi a zúčastňuje sa na projektoch EÚ. Vzhľadom na jeho 7-ročné pôsobenie vo Veľkej Británii ovláda angličtinu na vysokej úrovni. Maria pracuje na projektoch EÚ tri roky. S ukončeným bakalárskym vzdelaním z oblasti medzinárodnej spolupráce pomáha Laurentovi s riadením medzinárodných partnerstiev vytváraných v rámci projektov EÚ.


Fő utca 144/B.
9784 Rádóckölked
HUNGARY

[email protected]
www.humanprofess.hu

tel: +36-70/6392242
fax: +36-94/950-191
Spoločnosť bola založená v roku 2010 tromi zakladateľmi. Naši zamestnanci majú 15-20-ročnú prax v oblasti vzdelávania pre dospelých, trhu práce, sociálnej práce a implementácii medzinárodných tendrov. Spolupracujeme s externými expertmi, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach ekonomiky. Human Profess je od roku 2013 akreditovanou inštitúciou pre vzdelávanie dospelých. V súčasnosti zamestnávame 18 profesionálov. Cieľovou skupinou spoločnosti sú znevýhodnení ľudia s postihnutím, nezamestnaní, ženy, absolventi a seniori. Okrem nich, ponúkame naše služby profesionálom, občianske združenia, ziskové aj neziskové inštitúcie a miestne samosprávy. Pôsobíme v oblasti Vas – západnej časti Maďarska, ale spolupracujeme s mnohými štátnymi občianskymi a neziskovými organizáciami ale aj univerzitami z viacerých krajín EÚ. Naša spoločnosť vykonáva odborné činnosti v rámci troch rozličných oblastí: trh práce, školenia a sociálna práca.
V roku 2014 sme zaviedli v spoločnosti systém riadenia kvality (TQM). Víziou našej spoločnosti je bojovať za rovnosť príležitostí a pomáhať pri integrácii znevýhodnených skupín občanov na trh práce. Našu stabilitu si chceme udržiavať našou všestrannosťou a poskytovať svoje služby pre rôzne odvetvia pri zachovaní flexibility úsilím o inovatívne riešenia.
Zsuzsanna má 15-ročnú prax v organizovaní a realizácii školení. V roku 2000 úspešne ukončila štúdium vzdelávania dospelých a manažmentu na Univerzite Pécs. Okrem toho, 15 rokov riadi rôzne európske a maďarské projekty a vedie prieskum a analýzy týkajúce sa vzdelávania. Mariann je výkonnou riaditeľkou organizácie. V roku 2003 úspešne ukončila štúdium sociálnej politiky na Univerzite Eötvösa Lóránta v Budapešti. Od roku 2003 je projektovou manažérkou, skúsenou lektorkou a expertkou v oblasti podnikového riadenia.
Modemweg 37
3821 BS Amerstfoort
THE NETHERLANDS

[email protected]
www.endurance.nl

tel: +31 (0)33 4508333
fax: +31 (0)33 4508339
Endurance je najväčšie súkromné školiace centrum v Holandsku pre oblasť voľného času a zábavy. Spolupracuje s množstvom organizácií rôznych veľkostných kategórií v tomto sektore a sektore cestovného ruchu, napr. s plavárňami, kempingovými areálmi atď. Medzi klientmi Endurance sú napr. Landal Greenparks, Center Parcs, Sportfondsen Nederland, Optisport a mnohé ďalšie. Endurance je už mnoho rokov preferovaným dodávateľom služieb aj pre HMSHost (reštauračné zariadenia na letisku Schiphol). Úzko spolupracujeme s SBB - národným strediskom centier odbornosti a Sociálnym fondom pre voľný čas, ale aj sektorovými inštitúciami ako Recron a HISWA. V niekoľkých sektoroch je Endurance oficiálnym partnerom pre vzdelávanie mentorov/trénerov, ktorí sú zodpovední za školenie zamestnancov v rámci národného systému pre odborné vzdelávanie a prípravu. Keďže sme hlboko presvedčení a máme jasnú predstavu o tom, ako sa vzdelávanie a práca dajú skĺbiť na pracovisku, často sme partnermi v národných a medzinárodných projektoch a zúčastňujeme sa diskusií na túto tému. Endurance má 25-ročné skúsenosti v medzinárodných projektoch realizovaných na Arube, v Turecku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Slovinsku, Slovensku, Taliansku a iných krajinách. Sme zapojení do rozvoja, ponuky a hodnotenia praktických školení a vzdelávacích projektov v rámci sektora európskeho cestovného ruchu. Naším cieľom je pomôcť zefektívniť prácu účastníkom týchto projektov – počnúc prácou v kuchyni a techniky servírovania cez komerčné a komunikačné zručnosti až po školenie podnikového manažmentu a poskytovanie vzdelávania pre lídrov a manažérov. Spolupracujeme s viac ako 25 senior trénermi, expertmi a konzultantmi.
Drobného 29
844 07 Bratislava
SLOVAKIA

[email protected]
www.trexima.sk

tel: +421 (0)2 333 22278
fax: +421 (0)2 33322255
TREXIMA Bratislava je spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na výskum, štatistiku, poradenské a konzultačné služby v oblasti trhu práce a ľudských zdrojov. Od roku 1992 TREXIMA Bratislava sleduje overené metódy a vedomosti týkajúce sa štatistiky miezd v rozličných európskych krajinách ako aj mimo EÚ. Počas svojho pôsobenia rozšírili portfólio svojich služieb o popis pracovných miest, klasifikácie zamestnaní, manažment ľudských zdrojov, kariérové poradenstvo, analytické hodnotenie práce, racionalizáciu pracovných procesov, detailné retrospektívne analýzy a prognózy produktivity. Počet zamestnancov narástol z troch v roku 1992 na 40 v roku 2017. Sme držiteľom certifikácu systému kvality ISO 9001:2008. Na národnej úrovni vyvíjame online systémy pod koordináciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sú využívané rôznymi aktérmi na trhu práce a to hlavne uchádzačmi o zamestnanie, úradmi práce, zamestnávateľmi atď. Spravujeme nástroj moderných služieb zamestnanosti – Internetový sprievodca trhom práce, ktorý je využívaný používateľmi na nájdenie práce korešpondujúcej s dosiahnutým vzdelaním, praxou, vedomosťami a zručnosťami.
Diana a Jakub – obaja zapojení do projektu – sú skúsenými konzultantmi pre oblasť ľudských zdrojov a trh práce a pracujú pre Treximu už niekoľko rokov. Majú skúsenosti s riadením medzinárodných projektov, ktoré sa väčšinou zameriavali na kariérové poradenstvo a tvorbu dištančného vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. Obaja boli aktívne zapojení do nastavenia systému sektorových rád na Slovensku a Národnej sústavy povolaní. Diana pracuje pre Treximu od svojho vysokoškolského štúdia (2001) – so sedemročnou pauzou, počas ktorej pôsobila vo Veľkej Británii na rôznych pozíciách. Je nadšeným propagátorom stredného odborného vzdelávania hlavne v oblasti cestovného ruchu a rada hľadá inovatívne riešenia. Jakub pracuje pre Treximu od roku 2011. Má úžasné analytické myslenie a  záujem o výskum a štúdie so silným zmyslom pre detail.


Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

[email protected]
www.ozbuducnost.sk

tel: +421 (0)31 5551343
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť je malé občianske združenie (OZ), ktorého hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať činnosti pre aktívnu účasť obyvateľov na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach sociálneho života, a to hlavne v oblastiach ako: a) vzdelávanie, celoživotné učenie a extrakurikulárne činnosti prostredníctvom vzdelávania a vytvárania príležitostí pre znevýhodnené a marginálne skupiny a cez moderné komunikačné technológie (Internet, Skype, Facebook); b) rozvoj sociálnej zodpovednosti vo forme propagácie komunikácie a dialógu medzi ľuďmi v rámci rôznych sektorov; c) tvorba právneho povedomia prostredníctvom zdôrazňovania potreby vedomostí týkajúcich sa práv a zodpovedností a poskytovaním administratívnych a poradenských služieb pre znevýhodnené a marginálne skupiny; d) reintegrácia uchádzačov o zamestnanie na trh práce so zameraním sa na znevýhodnené skupiny prostredníctvom implementácie informácií a poradenských činností a profesionálneho poradenstva a výmeny príkladov dobrej praxe a informácií o poradenských službách na medzinárodnej úrovni.
Primárnou cieľovou skupinou OZ sú znevýhodnení ľudia, hlavne dlhodobo nezamestnaní, seniori (starší ako 50 rokov), postihnutí a mladí ľudia. V rokoch 2012 a 2013 získalo združenie príspevok ESF na založenie chránenej dielne (s dvoma zamestnancami s postihnutím) na zvýšenie ich právnického povedomia a poskytnutie poradenstva a podpory pri reintegrácii. Naviac, OZ spolupracuje so školiacimi inštitúciami, organizáciami pre kariérové poradenstvo, úradmi práce, mimovládnymi inštitúciami a expertmi v oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva na Slovensku a v EÚ.
Zakladatelia OZ majú roky skúseností v profesionálnom poradenstve a realizácii medzinárodných projektov.
POMôŽTE NÁM
vytvoriť vzdelávací program, ktorý odzkadlí
VAŠE POTREBY a ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Registrujte sa a vstúpte:
Ďakujeme
Ospravedlňujeme sa, ale formulár nebolo možné odoslať.

INFO

V prípade, že by ste radi od nás dostávali newsletter, uveďte prosím svoju e-mailovú adresu:
Ďakujeme
Ospravedlňujeme sa, ale formulár nebolo možné zaslať. Kontaktujte prosím [email protected]

KONTAKT

Ďakujeme

Ospravedlňujeme sa, ale správu nebolo možné zaslať. Kontaktujte [email protected], prosím.

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA

www.trexima.sk